петък, 5 март 2021 г.

Старостта и нейният образ

Образът на старостта представлява индивидуално и социално представяне на човека и засяга процеса на стареене. Как ще бъде възприета старостта в едно общество зависи от наложените стереотипи на мислене и възприемане на процеса. 

Marco Trabucchi, "I volti dell invecchiare"

Негативните стереотипи на възприемане, според които стареенето задължително предполага намаляване на физическите и умствените способности, както и загуба на автономност, водят до негативизъм и широко разпространен ейджизъм към тази възрастова група.

Тези стереотипи обаче не отчитат високата хетерогенност на групата в напреднала възраст, която варира от хора, които все още са професионално активни, до други, нуждаещи се от грижи и подкрепа. Това обикновено предполага нуждата от диференциран подход в областта на здравеопазването и социалната активност.

Във всички социални сфери критичното изследване на образите на старостта е важна задача за справяне с демографските промени. Възрастните хора не могат да се разглеждат само като фактор на разходите, а като ценност, която има своя принос за нашето общество по различни начини. Ето защо е важно да се изведат на преден план силните страни и да се популяризират ресурсите на тази група, като същевременно се създадат възможности за ангажираност в областта на доброволчеството.

За самостоятелно управляван подход към стареенето е важно да се признае, че на всеки етап от живота е възможно да се постигне напредък и човек да се развива. 

Властите могат също да дадат своя принос чрез разработване и прилагане на диференцирани програми за здравословно стареене. Разглеждането на образа на старостта в цялата му многостранност означава и пвалидиране на  неговата ценност и принос за обществото.

Глобална социална и здравна политика

За да се осигури здравословно стареене, здравната политика трябва да даде глобален отговор. Неговите мерки трябва да включват индивидуалните и социални фактори, които определят процеса на стареене. Това изисква качествени здравни грижи и ефективно насърчаване на здравето, социална среда, която осигурява подкрепа, адекватна жилищна и жилищна ситуация и образ на старостта, който разпознава ресурсите на възрастните хора.